Yulong Lin

*1988

Sichuan

CN

2008—2012 Bachelorstudium am Sichuan Fine Arts Institute
seit 2013 Diplomstudium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Prof. Leni Hoffmann

Yulong Lin lebt in Freiburg.A
Á
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ż